Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sooline võrdsus

All topics

Eesti vabaühendused

Eestis tegutsevad mitmed vabaühendused, kes toetavad soolise võrdõiguslikkuse edendamist. 

Vastavalt soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 9 lõikele 21 kehtib riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutustel soolõime strateegia rakendamisel kohustus vajaduse korral konsulteerida asjakohaste huvigruppide ning vabaühendustega, kellel on õigustatud huvi aidata võidelda soolise diskrimineerimise vastu.