Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sooline võrdsus

All topics

Elukestev õpe

Pikenev eluiga, millega koos on inimesed tööturul pikemalt aktiivsed, tehnoloogia areng ja see, kuidas tööd ja karjääri nähakse, eeldab, et inimesed peavad olema võimelised kohanema muutuva töökeskkonnaga. Muutuvad majandusolud eeldavad, et oma oskuste täiendamine ei ole mitte ainult positiivne otsus, vaid hädavajalik, et olla praegusel tööturul konkurentsivõimeline.

Õppekavade sisustamine peab kaasa aitama õpilaste teadlikkuse parandamisele ühiskonnas valitsevatest soolistest eelarvamustest ja stereotüüpsetest ootustest. Samuti peaks olema õppekava eesmärk muuta kehtivaid stereotüüpseid hoiakuid, eelarvamusi ning suhtumist naise ja mehe rolli suhtes, julgustama poiste ja tüdrukute mitmekesisemaid ja mittetraditsioonilisi haridusvalikuid ning toetama nende soolise identiteedi ja minapildi paindlikumat arengut.

Õppimisvõimaluste reklaamimisel jälgitakse, et info ja sõnumid ei taastooda ega süvenda soolisi, vanuselisi või rahvustega seotud stereotüüpe.

Õppekavade ja õppekorralduse analüüsimisel ja täiendamisel arvestatakse vanemaealiste, erineva emakeele ning erivajadustega õppurite olukorra ja võimalustega, et luua ka nõrgema konkurentsivõimega inimestele (noored emad, vanemaealised inimesed, eesti keelt mitteoskavad inimesed, keskhariduseta inimesed, töötud inimesed, puuetega inimesed, uussisserändajad jt) võrdsed võimalused õppes osalemiseks.