Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sooline võrdsus

All topics

Euroopa Nõukogu õigusaktid

Eesti jaoks siduvad Euroopa Nõukogu õigusaktid on Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, Euroopa sotsiaalharta ning Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon.