Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sooline võrdsus

All topics

Koolitamine

Soolise võrdsuse koolituste eesmärk on toetada poliitikakujundajaid soolise võrdsuse edendamisel nii poliitikavaldkondades kui organisatsiooni tööprotsessides. Oluline on töötajaskonna koolitamine soolise võrdsuse teemal laiemalt ning soolõime meetodite ja oskuste omandamiseks kitsamalt.

Koolitused võivad olla eesmärgiga tutvustada Eestis kehtivat soolise võrdõiguslikkuse poliitikat ja seadusandlust, parandada soolise võrdsuse baasteadmisi, omandada soolõime strateegia rakendamise meetodeid, lihvida sootundlike indikaatorite väljatöötamise oskusi, kummutada soostereotüüpe jmt. Et osata soolist aspekti oma igapäevatöös arvesse võtta, peavad poliitikakujundajal olema baasteadmised soolisest võrdsusest. 

Soomes näiteks peavad kõik ministeeriumid korraldama soolõime strateegia rakendamise koolitusi oma tippjuhtidele ja personalile.

Saksamaal on soolõime strateegia rakendamine võetud juhtpõhimõtteks, mis kehtivad kõigile ministeeriumidele. Võrdse kohtlemise seaduses on kehtestatud, et kõikide ministeeriumide ja nende allüksuste tippjuhid ja ametnikud vastutavad soolõime strateegia rakendamise eest ja peavad osalema soolise võrdsuse koolitustel, et efektiivselt täita neile pandud kohustust.

Soolise võrdsuse alaste koolituste korraldamisest loe lähemalt Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi EIGE poolt koostatud juhendist