Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

„Kellel on Eestis hea, kellel parem: võrdõiguslikkuse mõõtmise mudel“

Võrdõigusvoliniku kantselei poolt Tartu Ülikoolilt tellitud uuringu eesmärk oli välja töötada mudel Eesti võrdõiguslikkuse olukorra seireks. See mudel võimaldab mõõta ja võrrelda eri elanikkonnarühmadesse kuuluvate inimeste olukorda, võimalikku mahajäämust, heaolu, juurdepääsu eri hüvedele ja teenustele ning nende kaasalöömisevõimalusi otsuste tegemisel. Tartu Ülikooli teadlased on analüüsitud andmed ja analüüsi tulemused koondanud selliste tunnuste kaupa nagu sugu, vanus, rahvus, puude olemasolu ja seksuaalne sättumus. Eeskujuna on kasutatud Suurbritannia võrdõigusorgani väljatöötatud võrdõiguslikkuse mõõtmise raamistikku, mis on kohandatud Eesti oludele. Käesolev kokkuvõte näitab võrdõiguslikkuse olukorda aastal 2016 ja loob aluse, mille põhjal edasi arenguid hinnata.

Liik uuring
Valdkond
Sooline võrdsus
Loomise aasta
2016
Autor(id)
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei