Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sooline võrdsus

All topics

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium

Vabariigi Valitsuse seadus määrab ära ministeeriumite valitsemisalad. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumile kuulub võrdse kohtlemise ning soolise võrdõiguslikkuse edendamine ja koordineerimine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium töötab muuhulgas välja valdkondlikke arengukavasid, seaduseelnõusid ning koordineerib sellealast tööd.

Lisaks ülaltoodule on majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumil soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 22-ga järgmised ülesanded. Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium:

  1) nõustab võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisega seotud küsimustes ning annab juhiseid käesoleva seaduse rakendamiseks;

  2) analüüsib seaduste ja õigusaktide mõju naiste ja meeste seisundile ühiskonnas;

  3) avaldab aruandeid naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis vastutab soolise võrdõiguslikkuse teema eest võrdsuspoliitikate osakond (VPO). Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi põhimääruse järgi on VPO põhiülesanne soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise poliitika kavandamine ja koordineerimine. Osakonnal on juhtiv roll soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise edendamisel ning lõime koordineerimisel, samuti diskrimineerimise ennetamiseks ja leevendamiseks vajalike meetmete kujundamisel.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi veeb