Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Skip to main content

Sooline võrdsus

All topics

5 põhjust miks soolõime toob kasu

Soolise aspekti arvestamine poliitikakujundamisel aitab avastada ja muuta neid mehhanisme, mis ühiskonnas ebavõrdsust taastoodavad ning muudab sekkumised efektiivsemaks ja nii naiste kui meeste vajadusi arvestavaks.

Soolist aspekti arvestava poliitikaga tagatakse:

Näiteid sootuimadest (sugu mitte arvestavatest) otsustest, mis aitavad säilitada ebavõrdsust 

  • Ettevõtetele kasvutoetuste jagamisel seatakse abikõlblikkuse tingimuseks, et ettevõtte müügitulu peab ületama teatud alammäära. Kui müügitulu alammäära suurus on jõukohane ainult keskmise suurusega või suurettevõtetele, siis välistab see tingimus toetuse taotlejatena suurema osa naiste loodud ettevõtetest, mis tegutsevad peamiselt mikro- ja väikeettevõtetena ning mille müügitulu jääb reeglina kehtestatud alampiirist allapoole. Seega halvendab tingimus naissoost ettevõtjate võimalusi toetust saada;
  • Noore taluniku stardi- või investeerimistoetuse taotlemisel peab viis aastat pärast toetuse saamist talu käive olema sama suur kui toetuse summa. Skeem ei arvesta võimalusega, et naissoost talunik võib vahepeal lapse saada ja ei saa aktiivselt ettevõtlusega tegeleda;
  • Töö ja pereelu ühitamise meetmete kavandamisel nähakse sihtgrupina ainult naisi;
  • Täis- ja osaajaga töötajatele kehtestatakse erinevaid töötingimusi (osaajaga töötajate hulgas on rohkem naisi, eriti väikelaste emasid, kelle tunnipalk võib olla väiksem täistööajaga töötaja tunnipalgast või tal puudub õigus teatud soodustustele, privileegidele vms). Näiteks on uuringutest selgunud, et tööandjad võimaldavad osaajaga töötajatel harvem osaleda erialastel täienduskoolitustel.