Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Eesti üliõpilaste soolise võrdõiguslikkuse alane teadlikkus, hoiakud ja kogemused

Käesolev uuring on osa Norra toetuste 2009–2014 soolise võrdõiguslikkuse ning töö- ja pereelu ühitamise programmist rahastatud Praxise projektist „Soolise võrdõiguslikkuse lõimimine üld- ja kõrgharidusse“, mille laiem eesmärk oli suurendada Eesti ühiskonnas soolist võrdõiguslikkust haridussüsteemi sootundlikumaks muutmise kaudu. Uuringus kasutati nii kvantitatiivset kui ka kvalitatiivset metoodikat. Kvantitatiivse analüüsi eesmärk oli anda ülevaade sellest, millised on Eesti üliõpilaste teadmised soolisest võrdõiguslikkusest, hoiakud selle suhtes ja suhtumine sellesse. Kvantitatiivse analüüsi tulemused aitasid paremini fookustada ülikoolikursuste sisu, st kaardistada teemad, mille kohta on lüngad teadmistes kõige suuremad, ning ka teemakäsitluse keerukuse astet. Uuringu tulemusi on võimalik kasutada üliõpilaste soolise võrdõiguslikkuse alase teadlikkuse monitoorimiseks laiemalt ja võrrelda neid kogu rahvastiku teadlikkusega kõnealusest teemast, sest uuringu tulemused on osaliselt võrreldavad Sotsiaalministeeriumi perioodiliselt korraldatava soolise võrdõiguslikkuse monitooringuga, mis hõlmab kogu rahvastikku

Liik uuring
Valdkond
Sooline võrdsus
Loomise aasta
2016
Autor(id)
Praxis