Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Statistilised andmed sugude kaupa

Meeste ja naiste olukorra analüüsimisel tuleks vaadata nii kvantitatiivseid kui ka kvalitatiivseid andmeid. Statistika tihti üksnes kirjeldab üht või teist elulõiku või fikseerib olukorra ega seleta lahti andmete peegeldatavat reaalsust. 

Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituudi (EIGE) soolise statistika andmebaas sisaldab ulatuslikke andmeid soopõhise statistika jaoks ning meeste ja naiste ebavõrdsuse eri aspektide teavet ELi liikmesriikide võrdluses, pakkudes liikmesriikidele statistilist tõendusmaterjali soolise võrdsuse poole püüdlemise toetamiseks ja oma arengu jälgimiseks.

Andmeid meeste ja naiste olukorra kohta eri valdkondades leiab ka järgmistest allikatest: