Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Ülevaade

Ettevõtlus mängib olulist rolli töökohtade loomisel nii mikro- kui ka makroettevõtetes, samuti innovatsiooni ja majanduskasvu arendamisel. Ehkki Eestis on naisi rohkem kui mehi, moodustavad naisettevõtjad ettevõtjatest, kes on iseenda tööandjad, vähem kui kolmandiku (29%). 

Praxise 2014. aasta uuringust selgus, et Eestis on ettevõtlus naiste jaoks vähem atraktiivne ettevõtmine kui meeste jaoks. Kõigist tööga hõivatud naistest on ettevõtjaid vaid 5% (ELi keskmine 10%), samas kui meestest on neid 12%. Valdav enamus (72%) naisettevõtjatest eelistab olla üksikettevõtjad, tegutsedes oma ettevõttes üksinda, ilma palgatöötajate või osaniketa. Eesti naiste ärid on reeglina väiksemad ning madalama kasvutrendiga kui meestel. Näiteks Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus on toetanud pigem suuremaid ning ekspordile ja kasvule suunatud ettevõtteid, mis tähendab seda, et need toetused lähevad pigem meesettevõtjatele. Populaarseimad valdkonnad naiste ettevõtluses on tervise- ja sotsiaalteenuste ning haridusvaldkond, samuti hulgi- ja jaekaubandus ning selliste professionaalsete teenuste pakkumine nagu näiteks finants, raamatupidamine ja administreerimine. Naistest on puudus tehnoloogia ja innovatsioonipõhistes tegevusharudes ning sealse tööjõupuuduse üheks lahenduseks nähaksegi naiste suuremat osalemist selles sektoris. Ligi viiendik Eesti iduettevõtetest on asutanud naised.

Naisettevõtluse toetamise põhjendus on tavaliselt keskendunud naiste võimestamise ja sotsiaalse kaasatuse suurendamisele, kuid see on ka majanduslikult mõttekas. Maailmapanga uuringud näitavad, et naisettevõtjad annavad olulise panuse majanduskasvu ja vaesuse vähendamisse mitte ainult arengumaades, vaid ka suure sissetulekuga riikides, sh Eestis. Naisettevõtjad loovad eeskätt endale ja mõningal määral ka teistele uusi töökohti. Naisettevõtlus toetab lisaks tööhõive suurendamisele ka ettevõtluse mitmekesistamist, ergutades innovatsiooni ja mitmekesistades juhtimis-, tootmis- ja turunduspraktikaid ning tooteid ja teenuseid. Naised pakuvad sageli juhtimis-, organisatsiooni- ja äriprobleemidele senisest erinevaid lahendusi.

Võrreldes teiste riikidega on Eesti naisettevõtjad nooremad. Viimase 10 aasta jooksul on kasvanud nende naiste arv, kes on ettevõtlusega äsja alustanud või plaanivad seda teha lähiajal. Ettevõtlusaktiivsuse näitajad aga langevad vanemates vanusegruppides eriti nendel naistel, kellel on perekond ja lapsed, kuna ettevõtlusega alustamine muutub neile vähem atraktiivseks ning teadvustatakse enam sellega kaasnevaid riske. Kuigi levinud on arvamus, et ettevõtlusega tegelemine pakub paremaid võimalusi tööd ja pereelu paindlikult ühitada, on olukord tegelikkuses pigem vastupidine – sageli on keeruline pere ja ettevõtte arendamist omavahel ühendada, eriti ettevõtlusega alustamise aastatel. Töö- ja pereelu ühitamise mõttes on naistel FIEks või muul moel sooloettevõtjaks olemine lihtsam, eriti kui seda tehakse juba olemasoleval elukutsel. OECD rahvusvahelise ettevõtlusuuringu alusel (2017) on naisettevõtjate keskmine haridustase kõrgem kui meesettevõtjatel – Eesti naisettevõtjate keskmine haridustase on kõrgeim Euroopa Liidus.

Paljud ettevõtlusega seotud raskustest on sarnased nii naistele kui ka meestele. Siiski näitavad EIGE andmetelanalüüsid, et naisettevõtjate ees seisvad tõkked on sageli oluliselt suuremad kui meessoost eakaaslastel. Sooline ebavõrdsus ettevõtluses hõlmab järgmist:

  • juurdepääs laenudele, rahastamisvõimalustele ja kapitalile
  • võrgustumisvõimalused naisettevõtjatele
  • horisontaalne sooline segregatsioon
  • töö- ja pereelu ühitamine
  • eelarvamused ja stereotüübid naiste kohta ettevõtluses