Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Näited soolõime rakendamisest

Norras on kehtestatud, et kõik sotsiaalteaduslikud, sh haridusteemalised uuringud, mida rahastatakse riiklikult, peavad näitama, kuidas projekt arvestab soolisi aspekte ja millist mõju avaldab soolisele võrdsusele. Riiklikult on välja töötatud üldised soolise võrdõiguslikkuse edendamise tegevuskavad ning eraldi tegevuskavad lasteaedadele ja põhikoolidele. Põhisuundumus on värvata lasteaedadesse tööle senisest enam mehi.

Austrias, Viini linnas on lastead Fun and Care, mis avati 1999. aastal. Seal rakendatakse sootundliku pedagoogika põhimõtteid, et vältida kasvatustöös mehelikkuse ja naiselikkusega seotud stereotüüpe. Lasteaias tuginetakse laste individuaalsetele valikutele ja eelistustele ning välditakse ühiskonna etteantud meheks ja naiseks olemise mudelite järgimist. Oluliseks peetakse laste soole ebatüüpiliste tegevuste õppimist ja poistele ning tüdrukutele võimalikult paljudest eri valdkondadest teadmiste andmist.

Soomes kohustab soolise võrdõiguslikkuse seadus koole koostama soolise võrdõiguslikkuse tegevuskavasid, mis keskenduvad õpilaste vastuvõtmisele, õpetamis- ja kasvatamisprotsessile, õpilaste hindamisele ning soolise ahistamise ärahoidmisele. Riiklikus soolise võrdõiguslikkuse edendamise tegevuskavas on haridusvaldkonnas ette nähtud seada aktiivne soolise võrdsuse edendamine eesmärgiks uutes väljatöötatavates õppekavades, arendada õpilaste juhendamist ja kutsenõustamist soolise võrdõiguslikkuse aspektist, välja töötada sooteadlikke õppematerjale ja vähendada soolist segregatsiooni. Haridus- ja kultuuriministeerium on algatanud ettepaneku töötada välja riikliku strateegia soolise võrdsuseedendamiseks haridusvaldkonnas.