Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Sotsiaalministeerium

Vabariigi Valitsuse seadus määrab ära ministeeriumite valitsemisalad ja sotsiaalministeeriumile kuulub võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine, sellealase tegevuse koordineerimine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine. Sotsiaalministeerium töötab muuhulgas välja valdkondlikke arengukavasid, seaduseelnõusid ning koordineerib sellealast tööd.

Lisaks ülaltoodule on sotsiaalministeeriumil soolise võrdõiguslikkuse seaduse § 22-ga järgmised ülesanded. Sotsiaalministeerium:

  1) nõustab võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisega seotud küsimustes ning annab juhiseid käesoleva seaduse rakendamiseks;

  2) analüüsib seaduste ja õigusaktide mõju naiste ja meeste seisundile ühiskonnas;

  3) avaldab aruandeid naiste ja meeste võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamise kohta.

Sotsiaalministeeriumis vastutab soolise võrdõiguslikkuse teema eest võrdsuspoliitikate osakond (VPO). Sotsiaalministeeriumi põhimääruse järgi on VPO põhiülesanne kavandada poliitikat ja meetmeid soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks, sealhulgas soopõhise vägivalla vähendamiseks, ning koordineerida nende rakendamist ja soolõime strateegia elluviimist. Osakond koordineerib ka võrdse kohtlemise seaduses sätestatud võimalike diskrimineerimise tunnuste alusel võrdse kohtlemise poliitika meetmete väljatöötamist ja võrdse kohtlemise lõime strateegia elluviimist

Sotsiaalministeeriumi veeb