Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Mis on sooline diskrimineerimine?

Sooline diskrimineerimine on see, kui ühte inimest koheldakse tema soo tõttu halvemini kui samalaadses olukorras olevat teisest soost inimest. Ebavõrdse kohtlemise põhjuseks on kõige sagedamini eelarvamused ja hoiakud, mis takistavad nägemast konkreetset inimest – tema väärtust, oskusi ja võimeid. 

Sageli leiab sooline diskrimineerimine aset ettekujutuste tõttu selle kohta, millised õigused või kohustused ühel naisel või mehel peaksid olema ning milliseid rolle peaks ta elus täitma. Need nn stereotüüpsed tõekspidamised soorollide kohta mõjutavad näiteks tööandjaid, avalikke teenistujaid, haridusasutuste töötajaid jt otsuste tegemisel.

Diskrimineerimise üle otsustamisel on oluline tagajärg, st fakt, et kedagi on tema soo tõttu ebavõrdselt koheldud − näiteks, kui meest ei võeta nõutavast väljaõppest hoolimata tööle lasteaiakasvatajaks põhjusel, et traditsiooniliselt on laste eest hoolitsenud naised, mitte mehed. Või kui tüdrukuid ei taheta võtta vastu elektriku erialale, sest tehnilisi erialasid on ajalooliselt omandanud pigem poisid. Ehk siis konkreetset isikut puudutavat otsust ei langetata tema hariduse, võimete, tööoskuste, isikuomaduste vms sobivusest lähtudes, vaid toetudes ettekujutusele, kes üks mees või naine võiks olla ja peaks olema ning mida ta oma elus ja eluga teha võib.

Sooline diskrimineerimine on keelatud kõigis ühiskonnaelu valdkondades. Soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõudeid ei kohaldata siiski registrisse kantud usuühendustes usu tunnistamisele ja viljelemisele ning vaimulikuna töötamisele (näiteks võivad kirikud vaimuliku ametisse valida kindlast soost isikuid, kui see tuleneb vastava usutunnistuse printsiipidest), samuti perekonna- ja eraelu suhetele (näiteks nt puudub võimalus esitada võrdse kohtlemise nõuet oma pereliikme vastu või nõuda temalt kahju hüvitamist).