Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Kaasamine ja konsulteerimine

Kaasamisel ja huvigruppidega konsulteerimisel tuleb lähtuda sellest, et meestel ja naistel on erinevad võimalused, probleemid, vajadused ja elukogemused. Meestele ja naistele tuleb tagada võrdne juurdepääs informatsioonile ning võrdsed võimalused esitada oma seisukohti. Otsustusprotsessidesse tuleb kaasata mõlema sugupoole esindajaid võimalikult võrdselt. See hõlmab nii avalike arutelude ja ajurünnakute korraldamisel osalejate soolise tasakaalustatuse poole püüdlemist kui ka soolise võrdsuse eest vastutavate asutuste ja huviorganisatsioonide kaasamist.

Erilist tähelepanu tuleks pöörata sihtrühmades alaesindatud ühiskonnarühmade esindajate ja nende esindusorganisatsioonide kaasamisele. Oluline on ka konsulteerida soolise võrdsuse ekspertidega. Ekspertide kaasamine aruteludesse aitab pöörata tähelepanu soolise võrdsuse edendamise seisukohalt olulistele küsimustele. Kaasatavates huvigruppides peab olema naisi ja mehi erinevas vanuses, erinevast rahvusest, regioonidest jmt, et tagada võimalikult mitmesuguste sotsiaalsete gruppide huvide võrdväärne esindatus otsustusprotsessis.

Avatus teistsugustele arvamustele (eriti nende, keda kavandatavad otsused tegelikult mõjutavad) ja nende ettepanekute analüüsimine ning lahendusena kaalumine võib anda tulemuseks uuenduslikke ja tõhusaid lahendusi probleemidele.