Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Liigu edasi põhisisu juurde
Vaegnägijatele

Sooline võrdsus

Mis kasu on soolisest võrdsusest?

Ühiskonna sooline kihistumine takistab tasakaalustatud inimarengut ja viib inimõiguste rikkumiseni. 

Soolise võrdsuse edendamine aitab muuta avaliku sektori töö tõhusamaks ja inimkesksemaks ning tagada, et kavandatavad poliitikameetmed ja avalikud teenused on ka tegelikult nii meestele kui ka naistele võrdselt kättesaadavad, hea kvaliteediga ja toovad neile ka samaväärset kasu.

Ühiskonna kestlikkus sõltub riigi võimest luua oma inimeste arenguks ja tegutsemiseks parimad võimalused. Majanduskasvu, tööhõive ja kahe kõige suurema sotsiaalse grupi – meeste ja naiste – tegeliku võrdsuse vahel on otsene seos. Konkurentsivõime ja tööhõive kasvu tagab kogu inimressursi – kõigi sugude – aktiivne osalus. Iga inimene peab saama arendada oma võimeid ja teha valikuid vabalt, ilma, et teda piiraksid soostereotüüpsed hoiakud ja traditsioonilised soorollid. Iga ühiskonnaliikme oskuste, pädevuste ja annete väärtustamine on oluline nii ühiskonna jätkusuutlikkuse kui ka inimarengu seisukohalt.

Meeste ja naiste võrdväärne, täielik ja efektiivne osalemine kõigis ühiselu valdkondades, eriti tööhõives, aitab saavutada aruka, jätkusuutliku ja kaasava majanduskasvu. Selleni jõudmiseks tuleb poliitika kujundamise protsessides soolise võrdsuse eest iga päev seista.