Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Все темы

EIGE soolise võrdõiguslikkuse indeks

Euroopa soolise võrdõiguslikkuse instituudi (EIGE) väljatöötatud soolise võrdõiguslikkuse indeks on tööriist, mille abil mõõta, kui lähedal ollakse Euroopa Liidus ja selle liikmesriikides soolisele võrdsusele. Igal aastal hinnatakse ELi liikmesriike ja ELi tervikuna, et selgitada välja nende areng soolise võrdsuse saavutamisel. Indeksis kasutatakse 100-punktilist skaalat, kus 1 tähistab täielikku ebavõrdsust ja 100 täielikku võrdsust.

Punktisummad põhinevad soolistel erinevustel ja saavutuste tasemete erinevusel kuues põhivaldkonnas: töö, raha, teadmised, aeg, võim ja tervis.

Indeks avaldatakse igal aastal. Indeksi koostamise aluseks on andmed kõigi liikmesriikide kohta. Esitatud andmed võimaldavad hinnata, kui kaugel on riigid eraldi võetuna võrdsuse eesmärgi saavutamisest ning milline on sugude võrdsuse olukord Euroopa Liidus keskmiselt.

Soolise võrdõiguslikkuse indeks mõõdab sugude võrdsust kuues suuremas valdkonnas: töö, raha, teadmised, aeg, võim ja tervis. Igas valdkonnas vaadeldakse kaht alamvaldkonda ning kokku annab indeks teavet 27 soolist ebavõrdsust kajastava statistilise tunnuse kohta. 

Vaata Eesti tulemusi.