Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Все темы

Euroopa Nõukogu

Euroopa Nõukogu on rahvusvaheline organisatsioon, millesse kuulub 47 liikmesriiki. Euroopa Nõukogu põhiteemad on inimõigused, demokraatia ja õigusriik. 

Euroopa Nõukogus tegelevad soolise võrdõiguslikkusega: 

  • Soolise võrdõiguslikkuse komisjon (Gender Equality Commission) koosneb liikmesriikide poolt nimetatud liikmetest ning annab nõu, juhiseid ja tuge Euroopa Nõukogu organitele ning liikmesriikidele. 
  • Soolise võrdõiguslikkuse raportöörid (Gender Equality Rapporteurs) määratakse Euroopa Nõukogu juhtkomiteedesse, järelevalveorganitesse ja muudesse valitsustevaheliste struktuuridesse, et edendada soolist võrdõiguslikkust kõigis poliitikavaldkondades ja meetmetes. 
  • Soolise võrdõiguslikkuse üksus (Gender Equality Division) koordineerib Euroopa Nõukogu soolise võrdõiguslikkuse alast tegevust. 

Euroopa Nõukogu on välja töötanud soolise võrdõiguslikkuse strateegia 2018-2023

Euroopa Nõukogu ministrite komitee on vastu võtnud soolise võrdõiguslikkuse teemalisi soovitusi mitmes valdkonnas, näiteks naistevastase vägivalla, poliitikas osalemise, meedia, hariduse, tervishoiu ja spordi valdkondades. Soovitused on leitavad siit: Standards and Mechanisms

Council of Europe – Gender Equality