Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Все темы

Euroopa Nõukogu õigusaktid

Eesti jaoks siduvad Euroopa Nõukogu õigusaktid on Euroopa inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsioon, Euroopa sotsiaalharta ning Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla ja perevägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon.