Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Перейти к основному содержанию
Accessibility

Sooline võrdsus

Все темы

Mis on mitmene diskrimineerimine?

Mitmene diskrimineerimine on korraga mitme tunnuse tõttu toimuv diskrimineerimine.

Vanus, puue, seksuaalne orientatsioon, sugu, kuulumine teatud rassistatud või etnilisse gruppi tekitab inimestele ühiskonnas takistusi. 

Näiteks on kõige suurem palgalõhe Eestis venekeelsetel vanemaealistel naistel: rolli mängib sugu, vanus ja rahvus (või kodus räägitav keel). 

Tööturu kontekstis on eelisseisundis ilma perekohustusteta eesti rahvusest mehed, sest neid peetakse juhtivatele kõrgepalgalistele kohtadele sobivaimateks. 

Konkreetne mitmese diskrimineerimise juhtum on näiteks olukord, kus tööle värbamisel märgivad rolli puue, vanus ja sugu – nende omaduste tõttu jäetakse puudega keskealine naine kandidaatide seast välja, kuigi oma kogemuselt ta tööle sobiks. 

Naiste ja meeste võrdõiguslikkuse saavutamine ühiskonnas on muuhulgas seotud ka positiivsete ning toetavate hoiakutega LGBT+ kogukonda kuuluvatesse inimestesse. Homo- ja transfoobia ning heteronormatiivsus seevastu toetavad jäikadesoorollide ning dualistliku/binaarse soosüsteemi püsimist, kus on aktsepteeritud vaid kindlad naiseks ja meheks olemise viisid, näiteks kindlapiiriline traditsiooniline naise soorolli ja kindel nn naiselik välimus. Heteronormatiivsuse kui kultuurilise eelarvamuse kaudu eelistatakse naine-mees seksuaalsuhteid ning ollakse samast soost inimeste omavaheliste seksuaalsuhete vastu. Heteronormatiivsus toetab traditsiooniliste soorollide püsimist ja taastootmist ja selle kaudu hoitakse üleval ning kinnistatakse kultuuri, mis soosib jäikasid soorolle. Seega mõjutab heteronormatiivsus kõikide naiste ja meeste võimalusi vabaks enesemääratluseks ning eneseteostuseks.

Mitmese diskrimineerimise liigid on intersektsionaalne ehk läbipõimuv diskrimineerimine ja liitdiskrimineerimine.

Intersektsionaalne ehk läbipõimuv diskrimineerimine on olukord, kus ebasoodsam kohtlemine leiab aset korraga mitme isikutunnuse tõttu, kuid diskrimineerimise tunnused on lahutamatult seotud ja üksteist mõjutavad ning erinevate tunnuste mõju ei ole eristatav.

Liitdiskrimineerimine on olukord, kus on tegemist mitme tunnuse koosmõjul tekkiva diskrimineerimisega, kuid on võimalik eristada keelatud diskrimineerimise aluste põhjuslikku mõju.